Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. NessCis: een handelsnaam van de vennootschap onder firma Nesscis Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 54446198.

 2. Afnemer: de partij met wie NessCis een Overeenkomst heeft gesloten.

 3. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van NessCis zoals hierna vermeld.

 4. Diensten: de door NessCis ter beschikking gestelde mogelijkheden om berichten, informatie, programma's en/of gegevens elektronisch op te slaan, te raadplegen, te bewerken en/of te transporteren; de Diensten zijn nader omschreven in de Overeenkomst.

 5. Overeenkomst: de afspraken, vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze op grond waarvan door NessCis één of meerdere Diensten ter beschikking worden gesteld.

 6. Aanvraagformulier: een formulier opgesteld door NessCis waarin één of meerdere Diensten kunnen worden aangevraagd door de Afnemer.

 7. Systeem: apparatuur, programmatuur en verbinding onder het beheer van NessCis.

 8. Schijfruimte: totale opslagruimte op het Systeem die NessCis ter beschikking stelt aan de Afnemer.

 9. Dataverkeer: de informatieverwerkende eenheden die voor de overdracht van gegevens zorgen op het internet

 10. Nettiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en de toekomstige aanpassingen hiervan.Artikel 2. Rangorde

 1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen, is de volgende rangorde van toepassing:

  1. De Overeenkomst

  2. De bijlagen

  3. Algemene VoorwaardenArtikel 3. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en offertes tussen NessCis en de Afnemer voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 2. Alle offertes en aanbiedingen van NessCis zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.

 3. De Overeenkomst tussen NessCis en Afnemer komt tot stand door het volledig en correct in te vullen en rechtsgeldig ondertekenen van het toegezonden Aanvraagformulier of Overeenkomst. Indien NessCis niet binnen 20 (twintig) dagen meedeelt tot niet-acceptatie over te gaan, geldt de Afnemer als geaccepteerd en is de Overeenkomst tot stand gekomen.

 4. NessCis is ten alle tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Indien de Afnemer niet instemt met de wijziging heeft de Afnemer tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid om de Overeenkomst per datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen.Artikel 4. Verplichtingen van NessCis

 1. Behoudens de tijd benodigd voor preventieve onderhoudswerkzaamheden zal NessCis zich inspannen om het Systeem van NessCis operationeel te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag.

 2. Indien de Afnemer melding maakt van een storing in het Systeem of de Diensten van NessCis, is NessCis verplicht deze storing zo spoedig mogelijk weg te nemen.

 3. NessCis onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van Afnemers en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij NessCis hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel de Afnemer handelt, of wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 5 sub 5.

 4. NessCis garandeert dat gegevens uit het abonneebestand niet ter beschikking gesteld worden aan derden, niet in geïndividualiseerde en niet geaggregeerde vorm, behalve in geval van wettelijke vordering.Artikel 5. Verplichtingen van de Afnemer

 1. De Afnemer zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De Afnemer stelt NessCis zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

 2. De Afnemer draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te maken.

 3. Indien de Afnemer een storing in het Systeem constateert, zal de Afnemer deze onmiddellijk melden bij NessCis.

 4. De Afnemer is gebonden aan de hoeveelheid Schijfruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. De Afnemer is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is NessCis bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Diensten, informatie te verwijderen.

 5. Het is de Afnemer niet toegestaan om het Systeem en de Schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

  - Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;

  - Het plegen van inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met de eigendomsrechten van derden;

  - Het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;

  - Hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computer systemen op het internet

 6. Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik te laten maken van rechten voortvloeiend uit de Overeenkomst. Onverminderd het voorafgaande is het de Afnemer wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De Afnemer blijft wel verantwoordelijk voor gebruik van de Diensten door deze derde.Artikel 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met een zelfde termijn verlengd. Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is uitsluitend schriftelijk per aangetekende post mogelijk.

 2. Elk der partijen heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van de Afnemer is aangevraagd, dan wel de Afnemer in surséance van betaling heeft aangevraagd, hetzij de Afnemer onder curatele of onder bewind is gesteld.Artikel 7. Prijzen en betalingen

 1. NessCis is ten alle tijde gerechtigd om de tarieven eenzijdig te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging van de betalingsverplichting betreft zal NessCis dit tenminste twee maanden van tevoren aan de Afnemer schriftelijk en per e-mail meedelen. De Afnemer heeft alsdan het recht de Overeenkomst voor de datum waarop de verhoging van kracht wordt te beëindigen.

 2. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt. Bij aanvang van een nieuwe periode gaat de betalingsverplichting in op de dag van aanvang van de nieuwe periode.

 3. Indien de Afnemer NessCis machtigt de verschuldigde bedragen via automatische incasso af te schrijven van zijn bank- of girorekening is de Afnemer verplicht NessCis te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats en rekeninggegevens. Wijzigingen in deze gegevens dient de Afnemer binnen 21 (eenentwintig) dagen schriftelijk of per e-mail aan NessCis mede te delen. Indien de Afnemer dit nalaat, is de Afnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die NessCis hierdoor lijdt.

 4. Indien de Afnemer niet tijdig heeft betaald, wordt de Afnemer geacht rechtswege, door enkele verloop van de termijn, in verzuim te zijn en is de Afnemer een vertragingsrente van 1,5% per maand van het verschuldigde bedrag en een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten ad. 15% van de hoofdsom met een minimum van € 113,45 verschuldigd. In geval van een gerechtelijke procedure komen de werkelijke kosten van een door NessCis in te schakelen advocaat voor rekening van de Afnemer tenzij een gerechtelijke instantie anders zou beslissen. Tevens is NessCis bij niet tijdige betaling gerechtigd de Diensten aan de Afnemer buiten gebruik te stellen zonder dat de Afnemer hiervan van tevoren door NessCis op de hoogte wordt gesteld. Tot heringebruikstelling kan worden overgegaan indien de Afnemer een bedrag van € 45,38 voor heringebruikstelling heeft voldaan.

 5. Wanneer de Afnemer de Diensten van NessCis ontzegt of anderszins in het gebruik beperkt wordt op grond van een in deze voorwaarden vermelde omstandigheid, blijft de verplichting tot betaling van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen onverminderd bestaan.

 6. NessCis is gerechtigd om de Afnemer toegang tot het Systeem te ontzeggen of te beperken, indien de Afnemer de in de Overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) Dataverkeer overschrijdt. De Afnemer is gehouden de in de Overeenkomst overeengekomen kosten van die overschrijding te betalen. NessCis is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking

 7. De administratie van NessCis levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van NessCis voor schade in de ruimste zin van het woord geleden door Afnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door NessCis van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangede gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Afnemer onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 10.000,- (exclusief btw).

 2. Aansprakelijkheid van NessCis voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 3. De Afnemer vrijwaart NessCis tegen alle aanspraken van derden ter zake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Afnemer van de Diensten, het Systeem of internet, dan wel het niet nakomen van de Afnemers van zijn of haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.Artikel 9. Slotbepalingen

 1. Op elke Overeenkomst tussen NessCis en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen de partijen die uit deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam, onverminderd het bepaalde in artikel 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

 3. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen laat alle overige bepalingen onverlet.